Avis legal
El propietari d'aquesta web és: HOTEL GRANOLLERS S.L, amb domicili a Av. Francesc Macià, 300, 08400 - BARCELONA - España, amb CIF B59681726, telèfon +34 938795100 i e-mail h.granollers@hotelgranollers.com.

Per a més formes de contacte accedeixi a la nostra pàgina de contacte principal. El codi font, els dissenys gràfics, la informació i continguts que apareixen en aquesta web estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial pertanyents a l'propietari del web o, si escau, propietat de persones i entitats terceres, i no poden ser utilitzats sense autorització escrita de les entitats propietàries. qual L'usuari únicament i exclusivament pot utilitzar el material que aquí aparegui per al seu ús personal i privat, sempre que respecti tots els drets de propietat intel·lectual, propietat industrial i altres drets de propietat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva reproducció o qualsevol altre tipus d'utilització amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites; la seva distribució, difusió, així com la seva modificació, alteració, descompilació o emmagatzematge per a qualsevol finalitat.

Les entitats propietàries perseguiran l'incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin.